Frem10D

En 10.klasse der ikke er afslutningen på folkeskolen, men starten på en ny fremtid.

Eksamens fri 10 klasse

Hos os er 10. klasse prøvefri, vi har fokus på læring, kompetenceudvikling, målrettethed og individuelle behov, fremfor prøver, faste pensumer og ensrettet undervisning.

Fokus på den enkelte elev

Med fokus på den enkelte, skaber vi gennem kursusuger, projektforløb og anderledes uger en 10.klasse der ikke er afslutningen på folkeskolen, men starten på en ny fremtid.

Bliv klar til en ungdomsuddannelse

FREM10D på BGI-E, peger som navnet antyder mod fremtiden, og de krav og forventninger der er til hver enkelt elev.

Forskellige ungdomsuddannelser stiller forskellige krav om kompetencer, og samtidig har alle elever både styrker og udfordringer. Kombinationen af dette medfører et behov for individuelle skemaer, hvor den enkelte elev kan blive undervist i netop de fag og på det niveau som han/hun har brug for fremadrettet, for at være bedst muligt rustet til sin ungdomsuddannelse.

FREM10D er kendetegnet ved:

  • Niveauopdelt undervisning der tilgodeser den enkeltes behov og sikrer at alle udfordres og udvikler sig.
  • Motivation og ansvarsbevidsthed er en klar gevinst, når eleverne selv har indflydelse på deres skema i form af valg af fag, niveau og indhold.
  • Korte overskuelige forløb, hvor eleverne kan udfordre dem selv fagligt og samtidig overskue det.
  • Ingen karakterer gør at eleverne kan arbejde med det, de har brug for fremadrettet. De kan vælge fag, hvor de er udfordrede uden at bekymre sig om dårlige karakterer.
  • Prøvefri betyder, at vi kan rette undervisningen mod læring af stof eleverne har brug for, i stedet for mod et pensum til de kommende prøver. Dette giver desuden mere tid til undervisning og projekter (ca. 4 uger), da vi hverken skal have termins- eller afgangsprøver.
  • Projektarbejde hvor der arbejdes med forskellige fokus, så eleverne lærer at arbejde projektorienteret og problemløsende. De lærer at samarbejde såvel som at arbejde selvstændigt, og de arbejder med både skriftlige og kreative produkter, ligesom de fremlægger for både vejledere, censorer og kammerater.
  • Vejledningstimer hvor eleverne er på studiehold, i hvilke de har studiegrupper

Projektuger Frem10D

I skoleåret 2020-21 er der planlagt 5 projektforløb af ca. 2 ugers varighed. Et af projekterne er den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO) og det sidste projekt er et stort afslutningsprojekt.

I projektugerne vil eleverne blive præsenteret for skiftevis at skulle arbejde i grupper og individuelt samt efter eget valg.

Projekterne vil ligeledes være forskelligt bygget op og med forskellige fokus for læring. Nogle vil være tværfaglige og andre meget fagspecifikke.

Projektugerne munder ud i flere forskellige produkter fx: en rapport, mundtlig fremlæggelse, film, avis, hjemmeside, undervisningsforløb etc. Eleverne vil i løbet af året have arbejdet med flere forskellige produkt- og udtryksformer.

Skoleåret afsluttes med et større og mere selvstændigt projekt, hvor eleverne skal vise, at de behersker alle de dele af projektarbejdsformen, de har arbejdet med i løbet af året.

Ved afslutningsprojektet har vi eksterne censorer, der er med til at evaluere elevernes arbejde og fremlæggelser.

Kursusperioder Frem10D

I skoleåret 2020-21 er der 4 kursusperioder af ca. 5 ugers varighed.

I kursusugerne vælger eleverne individuelt, i samråd med deres vejleder, hvilke fag de ønsker at have og på hvilket niveau. Målet er, at sammensætte et skema der opfylder den enkelte elevs behov og faglige ønsker.

Fagene vil blive tilbudt på tre forskellige niveauer, og eleverne kan vælge forskelligt niveau i forskellige fag. Alle kurser afsluttes med en evaluering, der kan foregå på flere måder, afhængig af kursets indhold og undervisningsform.

Alle eleverne skal have både dansk, engelsk og matematik, men på forskelligt niveau og med forskelligt fagligt indhold. For der er stor forskel på, hvilke kompetencer der fordres, alt efter hvilken ungdomsuddannelse eleverne skal på efterfølgende. Skal man have en erhvervsuddannelse, er det ikke så vigtigt, om man kan analysere digte, hvilket forudsættes på de gymnasiale uddannelser. Omvendt er det vigtigt at kunne læse faglitteratur, og kende denne genres opbygning.

Fysik og tysk tilbydes ligeledes som niveaudelt undervisning, men disse fag er ikke obligatoriske. Det vil desuden ofte være muligt at vælge faget på flere niveauer, hvis man gerne vil have mulighed for mere undervisning i et af disse fag. Fravalg af tysk, fysik eller begge fag betyder tilvalg af andre, så man har ikke mindre undervisning af den grund, men mulighed for at dygtiggøre sig andetsteds.

Desuden tilbydes fokusfag, hvor der er mulighed for at dygtiggøre sig inden for fag, man skal bruge sidenhen, men hvor man er lidt udfordret. Fokusdansk, -matematik og -engelsk er fast på skemaet, mens fokusfysik og -tysk ofte er muligheder.

Ydermere tilbydes faglige valgfag. Det kan fx være: Samfundsfaglig debatklub, Hit med historien, Idræt – minilederkursus og mange andre.

Se ledige pladser

Fag i 10. klasse

Dansk

I faget dansk skal du videreudvikle din evne til at udtrykke dig klart og varieret både skriftligt og mundtligt. Et godt og veludviklet sprog giver dig mulighed for at udtrykke dine holdninger og meninger.

Du kommer til at arbejde med forskellige tekster som f.eks. noveller, romaner, digte og folkeviser og tegneserier. Også forskellige andre tekster som reklamer, artikler, biografier og tekster fra fagbøger indgår i danskundervisningen, ligesom de elektroniske medier, billedkunst, film og drama.

Det skriftlige arbejde kan omfatte stile, boganmeldelser, rapporter, referater, resume, grammatik- og tegnsætningsøvelser, ordbogsøvelser mm. Du vil opleve, at din computer og skolens active boards er en naturlig del af dansktimerne.

Dit udbytte af undervisningen vil året igennem blive evalueret i samarbejde med din lærer.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i de trinmål og slutmål, der er gældende for folkeskolen, og 9. årgang afsluttes året med folkeskolens prøver.

Matematik

I matematiktimerne skal du arbejde med forskellige matematiske begreber og lære at løse problemer fra hverdagen ved hjælp af matematikken. Det er vigtigt at du bruger dine egne erfaringer. Nogle af de områder du kommer omkring i undervisningen er f.eks. talbehandling, aktier og obligationer, algebra, rentesregning, geometri, statistik, sandsynligheder, kombinatorik og funktioner.

Du skal jævnligt året igennem aflevere skriftlige matematikopgaver til din lærer.

Computer og active boards indgår naturligt i undervisningen. Undervisningen er niveaudelt, så du bliver undervist på det niveau, der passer til dig.

Dit udbytte af undervisningen vil året igennem blive evalueret i samarbejde med din lærer.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i de trinmål og slutmål, der er gældende for folkeskolen, og 9. årgang afsluttes året med folkeskolens prøver.

Fysik / Kemi

I faget fysik/kemi skal du arbejde videre med din forståelse af naturen og dig selv, så du bliver i stand til at beskrive og forstå forskellige forhold ud fra en naturfaglig synsvinkel. I undervisningen kommer du til at arbejde både med forsøg og med teori indenfor magnetisme, astronomi, elektromagnetisme, energi, syrer og baser og meget, meget andet.

Computer og active boards indgår naturligt i undervisningen.

Dit udbytte af undervisningen vil året igennem blive evalueret i samarbejde med din lærer.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i de trinmål og slutmål, der er gældende for folkeskolen, og 9. årgang afsluttes året med folkeskolens prøver.

Tysk

I tysktimerne skal du videreudvikle dit tyske sprog både ved at tale og skrive tysk. Du skal lære om livet og forhold for mennesker i forskellige tysktalende lande.

Du vil møde det tyske sprog både i tekster, film, billeder og musik. Computer og active boards indgår naturligt i undervisningen. Undervisningen er niveaudelt, så du bliver undervist på det niveau, der passer til dig.

Dit udbytte af undervisningen vil året igennem blive evalueret i samarbejde med din lærer.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i de trinmål og slutmål, der er gældende for folkeskolen, og 9. årgang afsluttes året med folkeskolens prøver.

Engelsk

I engelsktimerne skal du videreudvikle dit engelske sprog både ved at tale og skrive engelsk. Du skal lære om livet og forhold for mennesker i forskellige engelsktalende lande.

Du vil møde det engelske sprog både i tekster, film, billeder og musik. Din computer og skolens active boards er en naturlig del af undervisningen.

Engelskundervisningen er niveaudelt og du vil blive undervist på det niveau, der passer til dig.

Du har tre engelsktimer om ugen.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i de trinmål og slutmål, der er gældende for folkeskolen og året afsluttes med folkeskolens prøver.

Fokus

Tekst under udarbejdelse…

Spot

Tekst under udarbejdelse…

Bliv elev
Besøg os
Brochure