Eksamens fri 10 klasse

Hos os er 10. klasse prøvefri, vi har fokus på læring, kompetenceudvikling, målrettethed og individuelle behov, fremfor prøver, faste pensumer og ensrettet undervisning.

Fokus på den enkelte elev

Med fokus på den enkelte, skaber vi gennem kursusugerprojektforløb og anderledes uger en 10.klasse der ikke er afslutningen på folkeskolen, men starten på en ny fremtid.

Bliv klar til en ungdomsuddannelse

FREM10D på BGI-E, peger som navnet antyder mod fremtiden, og de krav og forventninger der er til hver enkelt elev.

Forskellige ungdomsuddannelser stiller forskellige krav om kompetencer, og samtidig har alle elever både styrker og udfordringer. Kombinationen af dette medfører et behov for individuelle skemaer, hvor den enkelte elev kan blive undervist i netop de fag og på det niveau som han/hun har brug for fremadrettet, for at være bedst muligt rustet til sin ungdomsuddannelse.

 

FREM10D er kendetegnet ved:

 • Niveauopdelt undervisning der tilgodeser den enkeltes behov og sikrer at alle udfordres og udvikler sig.
   
 • Motivation og ansvarsbevidsthed er en klar gevinst, når eleverne selv har indflydelse på deres skema i form af valg af fag, niveau og indhold.
   
 • Korte overskuelige forløb, hvor eleverne kan udfordre dem selv fagligt og samtidig overskue det.
   
 • Ingen karakterer gør at eleverne kan arbejde med det, de har brug for fremadrettet. De kan vælge fag, hvor de er udfordrede uden at bekymre sig om dårlige karakterer.
   
 • Prøvefri betyder, at vi kan rette undervisningen mod læring af stof eleverne har brug for, i stedet for mod et pensum til de kommende prøver. Dette giver desuden mere tid til undervisning og projekter (ca. 4 uger), da vi hverken skal have termins- eller afgangsprøver.
   
 • Projektarbejde hvor der arbejdes med forskellige fokus, så eleverne lærer at arbejde projektorienteret og problemløsende. De lærer at samarbejde såvel som at arbejde selvstændigt, og de arbejder med både skriftlige og kreative produkter, ligesom de fremlægger for både vejledere, censorer og kammerater.
   
 • Vejledningstimer hvor eleverne er på studiehold, i hvilke de har studiegrupper
   

Projektuger Frem10D

I skoleåret 2020-21 er der planlagt 5 projektforløb af ca. 2 ugers varighed. Et af projekterne er den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO) og det sidste projekt er et stort afslutningsprojekt.

I projektugerne vil eleverne blive præsenteret for skiftevis at skulle arbejde i grupper og individuelt samt efter eget valg.

Projekterne vil ligeledes være forskelligt bygget op og med forskellige fokus for læring. Nogle vil være tværfaglige og andre meget fagspecifikke.

Projektugerne munder ud i flere forskellige produkter fx: en rapport, mundtlig fremlæggelse, film, avis, hjemmeside, undervisningsforløb etc. Eleverne vil i løbet af året have arbejdet med flere forskellige produkt- og udtryksformer.

Skoleåret afsluttes med et større og mere selvstændigt projekt, hvor eleverne skal vise, at de behersker alle de dele af projektarbejdsformen, de har arbejdet med i løbet af året.

Ved afslutningsprojektet har vi eksterne censorer, der er med til at evaluere elevernes arbejde og fremlæggelser.

Kursusperioder Frem10D

I skoleåret 2020-21 er der 4 kursusperioder af ca. 5 ugers varighed.

I kursusugerne vælger eleverne individuelt, i samråd med deres vejleder, hvilke fag de ønsker at have og på hvilket niveau. Målet er, at sammensætte et skema der opfylder den enkelte elevs behov og faglige ønsker.

Fagene vil blive tilbudt på tre forskellige niveauer, og eleverne kan vælge forskelligt niveau i forskellige fag. Alle kurser afsluttes med en evaluering, der  kan foregå på flere måder, afhængig af kursets indhold og undervisningsform.

Alle eleverne skal have både dansk, engelsk og matematik, men på forskelligt niveau og med forskelligt fagligt indhold. For der er stor forskel på, hvilke kompetencer der fordres, alt efter hvilken ungdomsuddannelse eleverne skal på efterfølgende. Skal man have en erhvervsuddannelse, er det ikke så vigtigt, om man kan analysere digte, hvilket forudsættes på de gymnasiale uddannelser. Omvendt er det vigtigt at kunne læse faglitteratur, og kende denne genres opbygning.

Fysik og tysk tilbydes ligeledes som niveaudelt undervisning, men disse fag er ikke obligatoriske. Det vil desuden ofte være muligt at vælge faget på flere niveauer, hvis man gerne vil have mulighed for mere undervisning i et af disse fag. Fravalg af tysk, fysik eller begge fag betyder tilvalg af andre, så man har ikke mindre undervisning af den grund, men mulighed for at dygtiggøre sig andetsteds.

Desuden tilbydes fokusfag, hvor der er mulighed for at dygtiggøre sig inden for fag, man skal bruge sidenhen, men hvor man er lidt udfordret. Fokusdansk, -matematik og -engelsk er fast på skemaet, mens fokusfysik og -tysk ofte er muligheder.

Ydermere tilbydes faglige valgfag. Det kan fx være: Samfundsfaglig debatklub, Hit med historien, Idræt - minilederkursus og mange andre.

SE LEDIGE PLADSER

Dansk

Læs mere

Matematik

Læs mere

Engelsk

Læs mere

Tysk

Læs mere

Fysik/kemi

Læs mere

Fokus

Læs mere

Spot

Læs mere